RODO

Click here to see English version (GDPR)
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW W PROCESACH DO KLIENTÓW BEE TALENTS
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Bee Talents P.S.A, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań, NIP: 7792463296,
 2. zwany dalej „Administratorem”.
 3. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Natalią Dzieciuchowicz, pod adresem e-mail: iod@beetalents.com lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.
CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Przeprowadzenie wstępnego etapu rekrutacji, na podstawie wyrażonych przez Państwa Ciebie zgód, w tym podanych danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (dane zwykłe) lub zgodnie z art. 9 sek. 2 punkt a) RODO (dane szczególnej kategorii, np. dane o stanie zdrowia lub stopniu niepełnosprawności);
 2. Udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych dla naszych klientów, na podstawie zgody wyrażonej w art. 6 sek. 1 punkt a) RODO;
 3. Obrona przed potencjalnymi roszczeniami naszych klientów, dla których prowadzimy rekrutację, dotyczących niezgodności profilu Kandydata z wymaganiami określonymi przez klienta – co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych na podstawie art. 6 sek. 1 punkt f) RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO BEE TALENTS
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Bee Talents P.S.A, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań, NIP: 7792463296,
 2. zwany dalej „Administratorem”.
 3. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Natalią Dzieciuchowicz, pod adresem e-mail: iod@beetalents.com lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej
CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych wskazanych przez przepisy prawa pracy (art. 22¹ Kodeksu pracy) oraz podjęcie niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wybranym kandydatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. Uwzględnienie w procesie rekrutacji dodatkowych danych na podstawie udzielonych przez Ciebie zgód w tym przekazanych danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO (dane zwykłe) lub zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO (dane szczególnej kategorii np. dane o stanie zdrowia lub stopniu niepełnosprawności);
 3. Udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO;
 4. Dane będą również przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na zabezpieczeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami, m.in. w związku z obroną przed zarzutami o dyskryminację (ze względu na wiek, płeć, inne – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH
 1. Zakres wymaganych danych: podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest wymagane, aby wziąć udział w rekrutacji. Zakres niezbędnych danych obejmuje: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (np. nr. telefonu, adres e-mail, kontakt za pośrednictwem serwisu społecznościowego np. LinkedIn); wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 2. Zakres dobrowolnych danych: pozostały zakres danych osobowych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych oraz formularzu aplikacyjnym jest dobrowolny i może obejmować:
  2. 1. inne dane zwykle nie wynikające z przepisów prawa np. zdjęcie (wizerunek kandydata), zainteresowania, dodatkowe umiejętności;
  2.2. dane szczególnych kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW
WSKAZANIE ADMINISTRATORA
 1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Bee Talents P.S.A, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań, NIP: 7792463296,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych  - Natalię Dzieciuchowicz nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem można skontaktować się pod adresem: iod@lbeetalents.com
CELE PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA
 1. Nawiązanie kontaktów handlowych (sprzedaż) – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na dążeniu do sprzedaży towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 2. Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy i do realizacji jej postanowień (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 3. Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego wynikającego z art. 74 ustawy o rachunkowości i innych dotyczących podatników (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 4. Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na obronie interesów przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Marketing usług własnych – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 6. Marketing usług/towarów obcych partnerów – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na sprzedaży towarów i usług, oraz promowaniu partnerów gospodarczych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane przetwarzane są:
 2. - do momentu ustania celu dla którego dane zostały zebrane z zachowaniem terminów ewentualnych roszczeń;
 3. - do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu/żądania usunięcia danych;
 4. - do momentu rozwiązania/wygaśnięcia umowy z zachowaniem termin.ow wymaganych przepisami prawa.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe będą przekazywane przez administratora wyłącznie zaufanym podmiotom, takim jak przedsiębiorstwa dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcy usług księgowych, prawnych, pocztowych i kurierskich.
 2. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W przypadku jednak, gdy administrator korzysta z dostawców usług spoza obszaru EOG, które nie zostały uznane przez Komisje Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od Administratora.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
 1. Żądanie dostępu do swoich danych osobowych,
 2. Żądanie sprostowania swoich danych osobowych,
 3. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 4. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 5. Wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl). 
POZOSTAŁE INFORMACJE
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy.
 2. W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DO KOMUNIKATU GITHUB:
Cześć, znalazłam Twój mail na GitHub. Jest szansa, że mam ciekawe propozycje współpracy. Jeśli jesteś zainteresowany daj znać
 1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Bee Talents P.S.A, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań, NIP: 7792463296,
 2. zwana dalej „Administratorem”.
 3. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Natalią Dzieciuchowicz pod adresem e-mail: iod@beetalents.com  lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej. 
 4. Twoje dane w postaci adresu e-mail będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na nawiązaniu z Tobą kontaktu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych z nim umów powierzenia (dostawcy usług informatycznych, w tym hostingowych oraz usług wspierających procesy kadrowe, a także prowadzący portale rekrutacyjne).
 6. Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W przypadku jednak, gdy administrator korzysta z dostawców usług spoza obszaru EOG, które nie zostały uznane przez Komisje Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od administratora.
 7. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:
  - dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
  - sprostowania swoich danych osobowych;
  - żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  - przenoszenia danych; 
  - wycofanie zgód w dowolnym momencie, jeżeli dane będą przetwarzane na tej podstawie;
  - usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą - przesłanki wyłączające to prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;
  - wniesienia sprzeciwu (związanego ze szczególną sytuacją podmiotu danych) wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl). 
 8. Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Twoje dane nie będą podlegać profilowaniu.